Krst

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého...“ 
(Mt 28,19-20)
 
Požiadať o udelenie krstu má rodič dieťaťa!

Podmienkou pre udelenie krstu je ochota rodičov vychovávať dieťa od malička vo viere.
 
Je potrebné mať k dispozícii informácie o krstných rodičoch: meno, dátum a miesto sobáša (ak je ženatý resp. vydatá), vek.
Podmienky pre krstného rodiča: 
- vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať,
- je ochotný pomáhať pri kresťanskej výchove dieťaťa, 
- pobirmovaný, 
- prijal už najsvätejšiu Eucharistiu,
- vek nad 16 rokov,
- ak je sobášený má usporiadané manželstvo uzavreté pred tvárou Cirkvi (nesmie žiť v konkubináte)
- nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom. (porov. CIC kán 874 §1)

Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov sa koná podľa inštrukcií miestneho farára. Spravidla na fare v piatok po večernej sv. omši. 
Kto sa zúčastní krstnej náuky v inej farnosti, prinesie potvrdenie o jej absolvovaní. 

Sviatosť krstu sa vysluhuje v nedeľu pri sv. omši o 10:00 hod. alebo v sobotu o 8:00 hod. vo farskom kostole v Kapušanoch. 
Cirkev odporúča, aby sa krst spravidla slávil v nedeľu. (porov. CIC kán. 856) 
"Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť." (CIC kán 867 §2)
 
Príprava dospelých k prijatiu krstu sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.