Eucharistia

Ježiš hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky... Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život..., ostáva vo mne a ja v ňom"
(Jn 6, 51. 54. 56.)
 
"Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a an modlitbách... Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm"
(Sk 2, 42. 46.)
 
"Eucharistia je vzdávaním vďaky Bohu. Grécke slová eucharistein (Lk 22, 19; 1Kor 11, 24) a eulogein (Mt 26, 26; Mk 14, 22) pripomínajú židovské dobrorečenie, ktoré - najmä pri stolovaní - ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie." (KKC 1328)
 
Eucharistia je slávená denne vo farskom kostole, vo filialnych kostoloch v nedeľe a v týždni podľa liturgického programu.
 
Príprava detí k prijatiu a sláveniu Eucharistie sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.
 
Príprava dospelých k prijatiu Eucharistie sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.