Birmovanie

    "Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého." 
(Sk 8, 14-17) 
    A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali. Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. 
(Sk 19, 6-7)
 

    Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok "sviatosí uvádzania do kresťanského života. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených "sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". (Lumen gentium 11)

    Príprava k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.
 
    Príprava dospelých k prijatiu birmovania sa koná podľa inštrukcií miestneho farára.