30. nedeľa v Cezročnom období A

29.10.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017

Pondelok, 

30.10.2017 Kapušany    7.00 F + Ján Holinga, Margita a František 

                   Nemcovce 17.00 K Na úmysel darcu  ;po sv. omši sv. zmierenia                  

                   Lipníky     16.00 sv. zmierenia; 17.00 F Na úmysel darcu, zapisovanie úmyslov 

Utorok  

31.10.2017 Kapušany 7.00 F Na úmysel darcu a jeho celej rodiny   

                                  14.30 sv. zmierenia          

Streda, Všetkých svätých - slávnosť

                 Kapušany  17.30 K Štefan Slivka 75 rokov  

1.11.2017 Kapušany    7.30 F + Jozef a Mária Onofrejovi                      pobožnosť- cintorín

                 Kapušany  10.00 F Za farnosť                                                                  13.30 F

                 Lipníky       8.45 K+ Paraska, Ondrej, Imrich Kaščákovi                        14.30 K

                 Nemcovce   7.30 K + Juraj a Anna                                                           14.30 F     

                 Lada          10.00 K + Ján Gajdoš a Elena Eliášová                                  13.30 K

Štvrtok, Spomienka na všetkých verných zosnulých (zvony); Deviatnik ku sv. Martinovi 

2.11.2017 Kapušany    7.00 Na úmysel sv. Otca 

                                   10.00 (na cintoríne) Za + kňazov farnosti 

                 Kapušany  18.00 Za duše v očistci 

                 Lada          17.00 K Na úmysel Sv. Otca 

                 Lipníky     18.00 K Za duše v očistci 

                 Nemcovce 19.00 K  Za požehnanie r. Štanyovej 

Piatok, 1. piatok v mesiaci, adorácia v celej farnosti  

3.11.2017 Kapušany    7.00 K + Jozef Madeja 

                 Kapušany  18.00 K + Mária Ondrej Škovránkovi  

                 Lada            8.00K- 17.30 F Za požehnanie Kataríny s rodinou   

                 Lipníky       8.30K - 16.50 F 

                 Nemcovce   8.15K - 18.30 F Za + členov r,. Tomášovej       

Sobota, Sv. Karola Boromejského, kňaza - sviatok

4.11.2017 Kapušany 7.00 F  + Margita Pribulová 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                 

                   Poruba       16.00 K Za všetkých zomrelých na cintoríne na Porube (pobožnosť) 

5.11.2017  Kapušany     7.30 K Za zdravie rodiny Maruškaničovej             

                  Kapušany   10.00 K + Vojtech a Mária Dzuricovi   

                  Lipníky      10.00 F Za zdravie a požehnanie r. Balaľarovej           

                  Lada            8.45 F

                  Nemcovce  7.30 F + Ján a Anna  

1. Kto by chcel ísť na púť do Sv. zeme v termíne od 24. 2. do 3. 3. 2018 nech sa do    

    budúcej nedele 5. 11. 2017 nahlási v sakristií kostola. Ak sa nahlási aspoň 20 ľudí, tak 

    pôjdem aj ja (duchovný otec z Kapušian) Cena zájazdu je 690 Eur. Podrobnejší 

    program púte nájdete na nástenke.    

2. Pripomínam možnosť získania úplných odpustkov 1. od 1. 11. do 8. 11. (návšteva 

    cintorína) 2. na spomienku na všetkých verných zomrelých (alebo od obeda 

    predchádzajúceho dňa) navštívi kaplnku, alebo kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána a 

    urobí vyznanie viery (verím v Boha); ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, 

    na úmysel sv. Otca, vylúčenie akejkoľvek  pripútanosti k hriechu.   

                                                                                      –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 23. 9. 2017            L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť